X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Ondernemingen > Mijn bedrijf

Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Er zijn zoveel verschillende verzekeringen dat u misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Welke bedrijfsverzekeringen moet u als ondernemer afsluiten voor uw zaak?

Bij een (groot) schadegeval zal u niet alleen de beschadigde goederen moeten herstellen of vervangen, maar zult u ook rekening moeten houden met een periode van inactiviteit. De gevolgen van een dergelijk inactiviteit mogen zeker niet onderschat worden: verhoogde kosten, leveringsproblemen en zelfs verlies van klanten, wat uiteindelijk resulteert in minder of geen inkomsten ...


Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons


Ontdek hier onze bedrijfsverzekeringen:

 • 1. Brandschade - brandverzekering bedrijfspand


  Uw bedrijfspand is het visitekaartje van uw bedrijf. Met uithangborden, mooie lichtreclames en belettering op de ramen laat u zien waar u gevestigd bent en welke activiteit u uitoefent. Dit wilt u behoeden voor verlies met een goede en uiteraard goedkope brandverzekering voor uw bedrijfspand.

  Barrie Finance biedt u een uitstekende brandverzekering voor uw bedrijfspand met een scherpe premie die u van ons gewend bent ook voor uw particuliere verzekeringen.

  Wat is er gedekt:

  Een brandverzekering voor uw bedrijfspand dekt schade zoals waterschade, stormschade en bliksemschade, maar ook bijvoorbeeld schade na poging tot inbraak, natuurrampen zoals overstromingen, aardverschuivingen, overlopen van rioleringen, verzakkingen, ... .

  Het is ook belangrijk om de exacte van het te verzekeren pand te bepalen. Op die manier ontvangt u een gepaste compensatie als u dan toch met een schadegeval geconfronteerd wordt! Contacteer ons voor een exacte bepaling van deze waarde.

  Aanvullende modules voor de brandverzekering

  Als u beletterd glas heeft kan dit verzekerd worden op de aparte glasverzekering.
  Uw lichtreclame kunt u bij een aparte lichtreclameverzekering onderbrengen.
  Voertuigen in rust kunnen ook verzekerd worden. Deze garantie dekt de voertuigen die gestationeerd staan in uw gebouw en die schade zouden lijden door een gedekt schadegeval.
  De aansprakelijkheid van de eigenaar voor schade die het pand veroorzaakt aan derden wordt in een aparte aansprakelijkheidsverzekering ondergebracht.

  Verzekering op maat:

  Nog meer dan bij de particuliere verzekeringen, is een verzekering voor uw bedrijfspand een op maat op te maken polis. Er zijn, afhankelijk van de behoefte, een tal van opties die kunnen worden opgenomen in de polis.

  Heel wat verzekeringsmaatschappijen bieden ook verzekeringspakketten met zeer interessante formules die degelijke tariefverlagingen en belangrijke voordelen kunnen opleveren.


  Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons

 • 2. Materiaalschade - verzekering machinebreuk

  Verzekering machinebreuk: de "omnium" voor de machines in uw bedrijf.

  De aankoop van machines is een belangrijke en noodzakelijke investering voor uw onderneming. Een defect of schade aan deze machines kan belangrijke financiële gevolgen hebben. De brandpolis van uw bedrijf slechts een aantal schadegevallen, maar deze zijn vaak niet toereikend. Bijvoorbeeld: schade door kwaadwilligheid of onhandigheid van uw personeel is echter niet verzekerd in de brandpolis.

  Met de verzekering machinebreuk beschermt u uw machines op de meest efficiënte manier.

  Welke machines kan u verzekeren?

  U kunt alle soorten machines verzekeren: hefwerktuigen, snijmachines, compressoren, rotatiepersen, etiketteermachines, elektriciteitsgeneratoren …

  Het gaat wel over machines die niet overwegend elektronisch van aard zijn. Deze kunnen wel verzekerd worden door bijvoorbeeld de dot.com-polis van AXA.

  Waarom is deze verzekering noodzakelijk?

  Uw machines zijn niet alleen verzekerd terwijl ze in werking zijn of stilstaan, maar ook tijdens hun verplaatsing, onderhoud of herstelling.

  Bij een schadegeval worden de kosten voor materialen en vervangstukken voortvloeiend uit een gedekt schadegeval. Bij een totaal verlies wordt er vergoedt volgens de nieuwvervangingswaarde, inclusief de loonkosten voor de herstellingswerken.

  De basiswaarborgen:
  Deze polis dekt plotse schade aan de verzekerde machines door één van volgende oorzaken:
  onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme, of kwaadwilligheid van personeelsleden of derden.
  vallen, stoten, botsen indringen van een vreemde substantie.
  materiaal- , constructie- of montagefouten of –gebreken.
  ontregeling, trilling, warmlopen of vastlopen.
  falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel.
  warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof.
  waterslag, oververhitting, kortsluiting.
  wind, storm en vorst.
  De optionele waarborgen:
  brand, ontploffing en blikseminslag.
  Diefstal.
  schade aan voetstukken en funderingen van de machines of aan andere goederen.
  afbraak en wederopbouwkosten die noodzakelijk zijn om de herstelling of de vervanging van de verzekerde voorwerpen mogelijk te maken.
  kosten voor het inschakelen van gespecialiseerde buitenlandse technici.
  kosten voor spoedlevering van onderdelen.


  Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons

 • 3. Verzekering bedrijfsschade


  De polis bedrijfsschade zorgt ervoor dat uw bedrijf of uw activiteit als zelfstandige in dezelfde financiële situatie blijft als wanneer het schadegeval zich niet had voorgedaan. Het is dus een soort van een levensverzekering, maar dan voor uw onderneming.
  U kan beroep doen op de polis bedrijfsschade wanneer er zich een gedekt schadegeval of wanneer het gebouw ontoegankelijk wordt door een gedekt schadegeval in de omgeving.

  De duur van de waarborgen:
  De standaard uitkeringstermijn bedraagt twaalf maanden. Echter, deze kan uitgebreid worden naar een kortere of langere periode, afhankelijk van uw behoeften.
  De standaardwaarborgen:
  De standaardwaarborg is bedrijfsschade na brand en ontploffing. Wij verzekeren de vaste bedrijfskosten, het gederfde bedrijfsresultaat en de eventuele kosten gemaakt om de daling van de omzet te vermijden of te beperken tot een minimum.
  De optionele waarborgen:
  Optioneel kunt u in deze polis ook de volgende bijkomende dekkingen genieten:
  Bedrijfsschade na andere dan in de basiswaarborg vermelde gevaren.
  Lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten.
  Sociale verplichtingen: gewaarborgd weekloon, opzeggingsvergoedingen voor de arbeiders.
  Extra kosten: contractuele boetes voor vertraging of niet uitvoering van bestellingen.


  Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons

 • 4. BA Onderneming


  De BA Onderneming dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming tijdens de uitoefening van de activiteit van de onderneming. De BA onderneming is een essentiële verzekering, omdat het de onderneming beschermt tegen de financiële gevolgen van een fout en dus de continuïteit van de onderneming garandeert.

  Wat dekt deze BA verzekering?
  Bij een BA onderneming verzekeren wij uw aansprakelijkheid bij lichamelijke schade, materiële schade en immateriële schade (bijvoorbeeld verlies van klanten, productieverlies, …).

  Deze BA bestaat uit 3 verschillende, optionele waarborgen:

  BA uitbating
  BA na levering
  BA toevertrouwde goederen
  BA uitbating:

  BA uitbating verzekert de schade die veroorzaakt wordt aan derden in het kader van de uitoefening van uw beroep.

  Daarnaast kan deze verzekeringen worden uitgebreid voor:

  Burenhinder
  Milieuaantasting door een ongeval
  De daden van onderaannemers
  De motorvoertuigen die niet onder de verplichte BA verzekering vallen
  De daden van uw personeel in uw opdracht
  Het personeel dat uitgeleend is aan derden
  Occasioneel ter beschikking gesteld personeel van de verzekerde
  BA na levering:
  BA na levering (of na werken) dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming voor de schade veroorzaakt aan derden door de producten na hun levering of door de werken na hun uitvoering.
  BA toevertrouwde goederen:
  BA toevertrouwde goederen dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming voor de schade veroorzaakt aan goederen die toebehoren aan derden en die zijn toevertrouwd aan uw bedrijf, bijvoorbeeld gehuurde materialen, ...
  Wie is er verzekerd?
  U, als bedrijfsleider, en de bij u inwonende, meewerkende gezinsleden
  Alle personen die werken onder het gezag van de onderneming, al dan niet bezoldigd (bijvoorbeeld: werknemers, uitzendkrachten en stagiairs, ...)
  Eventuele vennoten, commissarissen

  Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons

 • 5. Objectieve aansprakelijkheid

  Wat is een verzekering objectieve BA brand of ontploffing?

  Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing.

  De objectieve BA houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

  Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

  Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen, kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,..

  Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en die een verzekering moeten sluiten (weblink die verwijst naar gecoördineerde versie van het KB).

  Wat zijn de verzekerde bedragen?

  De wet beperkt deze objectieve BA tot 15 miljoen euro voor de lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor de materiële schade. Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

  Aandachtspunt:

  Geen enkel van de bedoelde instellingen mag dus voor het publiek toegankelijk zijn als de objectieve BA waartoe ze aanleiding kan geven niet door een verzekering gedekt is.

  Of die verplichting nageleefd is, moet gecontroleerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de instelling gelegen is. Het niet naleven van die verplichting leidt tot strafrechtelijke sancties en de sluiting van de instelling.

  Bron: http://www.assuralia.be/

  Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons